OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL1O/00003176/8

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Arkadiusz Królikowski
Kancelaria Komornicza nr III
14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 A/ 9
tel. (89) 642-15-33, fax. 642-07-35 e-mail:
ostroda.krolikowski@komornik.pl
www.komornikostroda.pl NIP: 5691545146
Km 4909/18
Ostróda, dnia 02-03-2020
Sąd Rejonowy w Ostródzie
tablica ogłoszeń
strona internetowa
Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda

<< ODPIS >> *0020005565296*

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL1O/00003176/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-04-2020r., o godz.09:00, w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr X, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: EKO-LECYTYNA Sp. ZO.O. z siedzibą w Warszawie, położonej: Durąg, gm.Ostróda, powiat ostródzki, woj.warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1O/00003176/8 -nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana o łącznej powierzchni 2,8546 ha, położona w miejscowości Durąg, gm.Ostróda, ok.2 km na południe od zwartej zabudowy wsi, obejmująca działki nr:
- 16 o pow. 0,7228 ha ( klasa gruntu: LsIII),
- 18 o pow. 0,7618 ha ( klasa gruntu: LsIV),
- 199 o pow. 1,3700 ha ( klasa gruntu: LsIII),
stanowiące całość gospodarczą, położone na terenie płaskim i podmokłym w sąsiedztwie innych działek rolnych oraz zalesionych, niewykorzystywane rolniczo, częściowo porośnietę samosiejkami drzew liściastych i iglastych. Dojazd do działek odbywa się drogą asfaltową oraz nieutwardzoną drogą gruntową w bardzo złym stanie ( były nasyp kolejowy ). Dz. nr 16 oraz 199 nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dz. nr 16, 18 i 199 sprzedawane jako całość gospodarcza.
Suma oszacowania wynosi 63 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 42 133,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 320,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 01 kwietnia 2020r. albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.Rękojmię można uiścić także do dnia 01 kwietnia 2020r. na konto komornika:
PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przezzłożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Arkadiusz Królikowski

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL1O/00003176/8

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2020-03-02
Publikacja w dniu:
2020-03-04
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia