OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO nr KW 19002

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Hanna Żołnowska
Kancelaria Komornicza nr VI w Ostródzie
14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 C/41
tel. 89 6464766, Fax 6460585
Km 569/17
Ostróda, dnia 22-10-2019
Sąd Rejonowy w Ostródzie
( tablica ogłoszeń )
ul. Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda 1

<< ODPIS >> *0020001186734*

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
LOKALU MIESZKALNEGO nr KW 19002

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-12-2019r. o godz. 13:00 w Sąd Rejonowy w Ostródzie I Wydział Cywilny 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 12 sala nr VIII odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni 46 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni z wydzielonym z kuchni pokojem, przedpokoju, łazienki z wc i spiżarni. Lokal położony na I piętrze wyposażony w instalacje elektryczną, wodno i kanalizacyjną z sieci miejskiej , gazową kuchnia ( gaz ziemny ) , ogrzewanie piecowe i elektryczne. Z własnością lokalu związany jest udział własności w 7/100 części w nieruchomości wspólnej stanowiącyej działke nr 176/7 o powierzchni 0,0378 ha ( KW EL1O/00010587/4 ) oraz części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do wyłacznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. należącego do dłużnika: Krystyna Adamska położonego: 14-100 Ostróda 1, Jagiełły 21/25/m.4, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 19002 [NKW: EL1O/00019002/3]
Suma oszacowania wynosi 83 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 55 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 300,00zł. Rękojmia powinna wpłynąć na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Ostródzie 56 10203613 0000 6502 0004 7712 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii komornika Sądowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 3C/41 , operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką .
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
z upoważnienia Komornika Sądowego Asesor Komorniczy Wiesław Łuksza
Komornik Sądowy Hanna Żołnowska
Adresat oryginału: Krystyna Adamska
1. Radca Prawny Krzysztof Szetela Kancelaria Prawna RAVEN Krupa & Stańko Sp. K. ( Km 569/17 ), Wrocław, 51-116 Wrocław
2. ZUS Oddz w Elblągu Inspektorat w Ostródzie, 14-100 Ostróda
3. Sąd Rejonowy w Ostródzie ( tablica ogłoszeń ), 14-100 Ostróda 1
4. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie, 14-100 Ostróda
5. Urząd Miejski w Ostródzie ( tablica ogłoszeń ), 14-100 Ostróda
6. Sąd Rejonowy w Ostródzie I Wydział Cywilny, 14-100 Ostróda
7. Urząd Miejski w Ostródzie, 14-100 Ostróda
8. Radca Prawny Ewa Borzuchowska Kancelaria Radcy Prawnego ( Km 2281/08, Km 868/15 i Km 1118/15 ), Ostróda, 14-100 Ostróda
9. a/a

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO nr KW 19002

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-10-22
Publikacja w dniu:
2019-10-23
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia