OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LOKAL MIESZKALNY nr KW 28271

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Hanna Żołnowska
Kancelaria Komornicza nr VI w Ostródzie
14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 C/41
tel. (089) 6464766, Fax 6460585
Km 1007/16
Ostróda, dnia 12-07-2019
Sąd Rejonowy w Ostródzie
( tablica ogłoszeń )
ul. Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda 1
<< ODPIS >> *0020001168593*

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
LOKAL MIESZKALNY nr KW 28271

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-09-2019r. o godz. 08:30 w Sąd Rejonowy w Ostródzie I Wydział Cywilny 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 12 sala nr VIII odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 50,99m2 z przynależną piwnicą o powierzchni 11,28 m2 ( łączna powierzchna 62,27 m2 ) Lokal położny na parterze składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki , wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną z sieci gminnej, ogrzewanie piecowe, ciepła woda z boilera elektrycznego. Z własnością lokalu związany jest ułamkowy udział 3265/10000 w prawie własności gruntu ( działka nr 146/1 o powierzchni 400 m2 KW EL1O/00014402/2) i we współwłasności w częściach budynku, które nie służą wyłacznie do użytku właścicieli lokali. należącego do dłużnika: Maria Kuzioła położonego: 14-120 Dąbrówno, ul. Grunwaldzka 2/1, , dla którego Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 28271 [NKW: EL1O/00028271/5]
Suma oszacowania wynosi 74 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 49 467,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 420,00zł.
Rękojmia powinna wpłynąć na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Ostródzie 56 10203613 0000 6502 0004 7712 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii komornika Sądowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 3C/41 , operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką .
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
z upoważnienia
Komornika Sądowego
Asesor Komorniczy
Wiesław Łuksza
Komornik Sądowy
Hanna Żołnowska
Adresat oryginału: Maria Kuzioła
Do wiadomości:
1. Radca Prawny Agnieszka Gacek Kancelaria Prawna RAVEN Krupa & Stańko Sp. K., Wrocław, 51-116 Wrocław
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Inspektorat w Ostródzie, 14-100 Ostróda
3. Sąd Rejonowy w Ostródzie ( tablica ogłoszeń ), 14-100 Ostróda 1
4. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie, 14-100 Ostróda
5. Urząd Gminy w Dąbrównie ( tablica ogłoszeń ), 14-120 Dąbrówno
6. Sąd Rejonowy w Ostródzie I Wydział Cywilny, 14-100 Ostróda
7. Urząd Gminy w Dąbrównie, 14-120 Dąbrówno
8. Radca Prawny Joanna Turkiewicz Kancelaria Prawna RAVEN Krupa & Stańko Sp. k. ( Km 346/15 ), Wrocław,
51-166 Wrocław
9. a/a

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LOKAL MIESZKALNY nr KW 28271

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-07-12
Publikacja w dniu:
2019-07-16
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia