POSTANOWIENIE W sprawie egzekucyjnej Km1532/16 wierzyciela

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Arkadiusz Królikowski
Kancelaria Komornicza nr III
14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 A/ 9
tel. (89) 642-15-33, fax. 642-07-35 e-mail:
ostroda.krolikowski@komornik.pl
www.komornikostroda.pl NIP: 5691545146
Km 1532/16
Ostróda, dnia 02-09-2019
Sąd Rejonowy w Ostródzie
tablica ogłoszeń
strona internetowa
Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda

<< ODPIS >> *0020005328958*

POSTANOWIENIE

W sprawie egzekucyjnej Km1532/16 wierzyciela
FLORA Sp.z o.o. z siedzibą w Praszce
46-320 Praszka, ul. Kopernika 15
którego reprezentuje radca prawny: Radca Prawny Janusz Hrynyszyn
46-320 Praszka ul. Kopernika 15
przeciwko dłużnikowi:
Grzegorz Czarny, PESEL: 78020411652
data urodzenia: 04-02-1978r ,
41-516 Chorzów, ul. Józefa Ryszki 39/8
prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego:
Ugoda przed Sądem Okręgowym w Katowicach
z dnia 03-12-2015r, sygn. akt I C 455/15 zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 08-02-2016r.

p o s t a n o w i ł

 1. sprostować oczywistą omyłkę pisarską w obwieszczeniu o drugiej licytacji nieruchomości KW EL1O/00039058/6 z dnia 29.07.2019r. w ten sposób, że: w miejsce błędnie wpisanej pow. całkowitej 9,8887 ha oraz numerów działek podlegających sprzedaży, dla których Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1O/00039058/6:
 • 51/1 o pow. 5,72 ha ( klasa gruntu: LsV, N, Lz)
 • 4/2 o pow. 0,3529 ha ( klasa gruntu: Lz)
 • 4/3 o pow. 0,3224 ha ( klasa gruntu: N, Lz)
 • 4/4 o pow. 0,3308 ha ( klasa gruntu: Lz)
 • 4/5 o pow. 0,3382 ha ( klasa gruntu: N, Lz)
 • 4/6 o pow. 0,4415 ha ( klasa gruntu: N, Lz)
 • 4/7 o pow. 0,4638 ha ( klasa gruntu: N, Lz)
 • 4/8 o pow. 1,0848 ha ( klasa gruntu: Lz)
 • 4/9 o pow. 0,8343 ha ( klasa gruntu: Lz)
Suma oszacowania dz.51/1 wynosi 165 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 110 200,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 530,00zł.
Suma oszacowania dz.4/2 wynosi 68 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 45 400,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 810,00zł.
Suma oszacowania dz.4/3 wynosi 69 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 46 266,67zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 940,00zł.
Suma oszacowania dz.4/4 wynosi 56 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 37 466,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 620,00zł.
Suma oszacowania dz.4/5 wynosi 42 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 28 066,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 210,00zł.
Suma oszacowania dz.4/6 wynosi 63 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 42 533,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 380,00zł.
Suma oszacowania dz.4/7 wynosi 66 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 44 466,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 670,00zł.
Suma oszacowania dz.4/8 wynosi 124 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 83 066,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 460,00zł.
Suma oszacowania dz.4/9 wynosi 100 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 67 200,00zł. wpisać poprawnie pow. całkowitą 8,4558 ha oraz numery działek podlegające sprzedaży, dla których Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1O/00039058/6:
 • 51/1 o pow. - 5,72 ha ( klasa gruntu: LsV, N, Lz)
 • 4/2 o pow. 0,3529 ha ( klasa gruntu: Lz)
 • 4/7 o pow. 0,4638 ha ( klasa gruntu: N, Lz)
 • 4/8 o pow. 1,0848 ha ( klasa gruntu: Lz)
 • 4/9 o pow. 0,8343 ha ( klasa gruntu: Lz)
Suma oszacowania dz.51/1 wynosi 165 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 110 200,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 530,00zł.
Suma oszacowania dz.4/2 wynosi 68 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 45 400,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 810,00zł.
Suma oszacowania dz.4/7 wynosi 66 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 44 466,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 670,00zł.
Suma oszacowania dz.4/8 wynosi 124 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 83 066,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 460,00zł.
Suma oszacowania dz.4/9 wynosi 100 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 67 200,00zł.Komornik Sądowy
Arkadiusz Królikowski

U Z A S A D N I E N I E

Wierzyciel we wniosku z dnia 25.03.2019r. ( data wpływu do kancelarii 01.04.2019r. ) wniósł o wyznaczenie drugiego terminu licytacji nieruchomości KW EL1O/00039058/6-dz.nr 51/1, 4/2, 4/7, 4/8, 4/9. W obwieszczeniu o drugiej licytacji nieruchomości KW EL1O/00039058/6 z dnia 29.07.2019r. omyłkowo wpisano dz.nr 4/3 ,4/4, 4/5,4/6.
Zgodnie z art. 350 § 1 kpc Komornik może z urzędu sprostować w pismach procesowych niedokładność, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. W tym stanie faktycznym, w trybie art. 350 § 1 kpc w zw. z art. 13 § 2 postanowiono jak w sentencji.
Komornik Sądowy
Arkadiusz Królikowski
Pouczenie: Zgodnie z art.767 §1 kpc na niniejsze postanowienie komornika, jako czynność komornika, przysługuje skarga do Sądu Rejonowego w Ostródzie. Skargę wnosi się do Sądu Rejonowego w Ostródzie w terminie tygodniowym od daty zawiadomienia strony o dokonaniu czynności (art.767 §4 kpc). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem oraz podlega opłacie sądowej w kwocie 100zł.
Adresat oryginału: Grzegorz Czarny
Do wiadomości:
1. Radca Prawny Janusz Hrynyszyn FLORA Sp.z o.o., 46-320 Praszka
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu Inspektorat Ostróda, 14-100 Ostróda
3. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie, 14-100 Ostróda
4. Sąd Rejonowy w Ostródzie I Wydział Cywilny, 14-100 Ostróda
5. Sąd Rejonowy w Ostródzie tablica ogłoszeń strona internetowa, 14-100 Ostróda
6. Urząd Gminy Ostróda, 14-100 Ostróda
7. Urząd Gminy Ostróda tablica ogłoszeń, 14-100 Ostróda
8. FLORA Sp.z o.o. z siedzibą w Praszce, 46-320 Praszka
9. a/a

Rejestr zmian dla: POSTANOWIENIE W sprawie egzekucyjnej Km1532/16 wierzyciela

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-09-02
Publikacja w dniu:
2019-09-03
Opis zmiany:
publikacja postanowienia