OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00021018/2

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Wojciech Wawrzynkowski
Kancelaria Komornicza nr V w Morągu
14-300 Morąg ul. Pomorska 21/210
tel. (89) 757-54-42 e-mail: morag@komornik.pl
Km 1175/11
Morąg, dnia 06-08-2019
Sąd Rejonowy w Ostródzie
TABLICA OGŁOSZEŃ
ul.Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda
#WW *0020000792726*/1600/ *0020000792726*

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL2O/00021018/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-09-2019r. o godz.13:50 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul.Jana III Sobieskiego 12 w sali nr XI, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr ewidencyjnym 191/10 o powierzchni 1173 m kw położoną w obrębie ewidencyjnym Miasto Morąg Nr 1, Jednostka Ewidencyjna 281508_4 Miasto Morąg przy ul Żeromskiego zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym w zabudowie bliźniaczej dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Morągu prowadzi księgę wieczystą o nr KW EL2O/00021018/2 (Pierwotnie budynek usługowy w zabudowie bliźniaczej, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony). Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej stosując elementy uprzemysłowione w postaci płyt prefabrykowanych dachowych i stropowych w 1993 r. W 2015 r. decyzją Urzędu Miejskiego w Morągu zmieniono sposób użytkowania budynku z usługowego na mieszkalno-usługowy. W 2015 r. budynek przebudowano i zmodernizowano. Obecnie w budynku znajdują się dwa niewyodrębnione lokale mieszkalne oraz pomieszczenia usługowe wraz zapleczem socjalno-sanitarnym.) Nieruchomść należy do dłużników: Julian Sekunda, Krystyna Sekunda.
Suma oszacowania wynosi 417.430,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 278.286,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41.743,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy 36 88430003 0030 0108 3000 0010
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Wojciech Wawrzynkowski
Adresat oryginału: Sąd Rejonowy w Ostródzie TABLICA OGŁOSZEŃ
Do wiadomości: 1. a/a

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00021018/2

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-08-06
Publikacja w dniu:
2019-08-06
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia