OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL1O/00027757/9,KWEL1O/00015742/4, KWEL1O/00015741/7

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Arkadiusz Królikowski
Kancelaria Komornicza nr III
14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 A/ 9
tel. (89) 642-15-33, fax. 642-07-35 e-mail:
ostroda.krolikowski@komornik.pl
www.komornikostroda.pl NIP: 5691545146
Km 5662/17
Ostróda, dnia 18-02-2020
Sąd Rejonowy w Ostródzie
tablica ogłoszeń
strona internetowa
Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda

<< ODPIS >> *0020005542661*

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL1O/00027757/9,KWEL1O/00015742/4, KWEL1O/00015741/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-03-2020r., o godz.12:20, w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr III, odbędzie się druga licytacja 1/2, 1/48, 2/100 niewydzielonych części nieruchomości, należących do dłużnika: Janusz Miecznikowski, położonych: Osiekowo 8B/5, 14-120 Dąbrówno, powiat ostródzki, woj.warmińsko-mazurskie, dla których Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach KW EL1O/00027757/9, KWEL1O/00015742/4, KWEL1O/00015741/7
-lokal mieszkalny ( KW EL1O/00027757/9-udz.1/2 ) w miejscowości Osiekowo 8B/5, gm.Dąbrówno, o pow. użyt. 54,60 m2, położony na poddaszu w budynku mieszkalnym piętrowym z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczonym, oddanym do użytku w 1990r. Lokal składa się z kuchni, dwóch pokoi, łazienki i przedpokoju. Instalacje: wodno-kanalizacyjna (szambo), elektryczna.
Ogrzewanie z piecokuchni. Stan techniczno-użytkowy lokalu średni. Z własnością lokalu związany jest udział 14072/100000 części w prawie własności działki nr 1/7, o pow. 3319 m2, na której położone są budynki: mieszkalny i gospodarczy oraz pomieszczeń budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnch lokali. Do lokalu przynależy komórka w piwnicy o pow. 13,10 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 15,20 m2 w budynku gospodarczym zlokalizowanym na działce. Nieruchomość położona przy nieutwardzonej drodze gruntowej.
-nieruchomość gruntowa ( KWEL1O/00015742/4-udz.1/48 ), dz.nr 1/3, o pow. 0,0955 ha, zabudowana szambem użytkowanym przez właścicieli lokali mieszkalnych. Dojazd do działki nieutwardzoną drogą wewnętrzną.
-nieruchomość gruntowa niezabudowana ( KWEL1O/00015741/7-udz.2/100 ), dz. nr 1/2, o pow.1,2764 ha, użytkowana jako ogródek przydomowy przez właścicieli lokali mieszkalnych.
Dojazd do działki nieutwardzoną drogą gminną.
Nieruchomości KW EL1O/00027757/9-udz.1/2 oraz KWEL1O/00015742/4-udz.1/48 sprzedawane jako całość.
Suma oszacowania wynosi 40 150,00zł (KW EL1O/00027757/9-udz.1/2), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 26 766,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 015,00zł.
Suma oszacowania wynosi 1000,00zł (KWEL1O/00015742/4-udz.1/48), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 100,00zł.
Suma oszacowania wynosi 1270,00zł (KWEL1O/00015741/7-udz.2/100), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 846,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 127,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 30 marca 2020r. albo książeczce oszczędnościowejbanków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także do dnia 30 marca 2020r. na konto komornika:
PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Arkadiusz Królikowski
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL1O/00027757/9,KWEL1O/00015742/4, KWEL1O/00015741/7

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2020-02-18
Publikacja w dniu:
2020-02-25
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia