OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Hanna Żołnowska
Kancelaria Komornicza nr VI w Ostródzie
14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 C/41
tel. 89 6464766, Fax 6460585
Kms 189/18
sygn. II W 290/18
Ostróda, dnia 12-11-2019
Sąd Rejonowy w Ostródzie
( tablica ogłoszeń )
ul. Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda 1

<< ODPIS >> *0010001189871*

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-12-2019r. o godz. 11:00 w Kajkowo ul. Świetlińska 34 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość
szacunkowa
Cena
wywołania
1 ploter HP Desigin jet 110 plus 1 [szt.] 2 800,00 **) 1 400,00
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.
z upoważnienia
Komornika Sądowego
Asesor Komorniczy Wiesław Łuksza
Komornik Sądowy Hanna Żołnowska

 

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-11-12
Publikacja w dniu:
2019-11-20
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia