OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00026288/0

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie
Wojciech Wawrzynkowski
Kancelaria Komornicza nr V w Morągu
14-300 Morąg ul. Pomorska 21/210
tel. (89) 757-54-42 e-mail: morag@komornik.pl
Km 917/15
Morąg, dnia 24-10-2019
Sąd Rejonowy w Ostródzie
TABLICA OGŁOSZEŃ
ul.Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda

#WW *0020000824230*/1600/ *0020000824230*

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL2O/00026288/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17.12.2019 r. o godz. 9:00 w Sądzie Rejonowym w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul.Jana III Sobieskiego 12 w sali nr XI odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego w Miłakowie, Oś. Kolorowe 11/9, dla którego Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL2O/00026288/0 wraz z udziałem:

- 75/1000 we współwłasnosci budynku i innych urządzeniach nie służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali

- udziałem 75/1000 w prawie własności gruntu KW Nr /00009999/2

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 55,41m2 z przynależną do tego lokalu piwnicą o pow. uzytkowej 5m2 - łącznie 60,41 m2. Lokal nr. 9 usytuowany jest na II piętrze. Składa się z 3 pokoi - 15,52 m wk, 11,35 m kw, 10,27 m kw, kuchni - 9,78 m kw , łazienki z wc - 2,96 m kw, przedpokoju - 5,53 m kw. Do lokalu przynależy piwnica nr 9 o pow 5 m kw.

Lokal mieszklany stanowi własność dłużników Leszka Wińskiego i Elżbiety Wińskiej na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej

Suma oszacowania wynosi 98.600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73.950,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.860,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy 36 88430003 0030 0108 3000 0010

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Wojciech Wawrzynkowski
Adresat oryginału: Sąd Rejonowy w Ostródzie TABLICA OGŁOSZEŃ
Do wiadomości: 1. a/a

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00026288/0

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-10-24
Publikacja w dniu:
2019-10-29
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia