OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00024447/9

Morąg, dnia 23-09-2019
Sąd Rejonowy w Ostródzie
TABLICA OGŁOSZEŃ
ul.Jana III Sobieskiego 12
14-100 Ostróda

#WW *0020000810014*/1600/ *0020000810014*

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL2O/00024447/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-11-2019r. o godz.09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul.Jana III Sobieskiego 12 w sali nr X, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 14-300 Morąg, Bogaczewo 56A, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgę wieczystą nr KW EL2O/00024447/9 stanowiącej działkę ewidencyjną nr 348/1 z obrębu ewidencyjnego 0002 Bogaczewo, jednostka ewidencyjna 281508_ 5 Morąg Obszar Wiejski, której właścicielem jest dłużnik: Dariusz Uzarski Nieruchomość o powierzchni 6,3206 ha. położona nad jeziorem Narie z linią brzegową graniczącą z nieruchomością na długości ponad 800 metrów. Działka posiada nieregularny kształt ze spadkiem w kierunku lini brzegowej jeziora oraz niewielkimi wzniesieniami w części centralnej. Na działce wybudowano budynki i budowle: budynek wieży widokowej, garaż wielostanowiskowy z częścią mieszkalną, budynek o charakterze rezydencjonalnym, budynek hangaru na sprzęt pływający, pomost w kształcie litery T, staw z elementami małej architektury oraz inne obiekty pomocnicze.
Suma oszacowania wynosi 5 606 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3.737.333,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 560.600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy 36 88430003 0030 0108 3000 0010 "wadium Km 344/08"
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Wojciech Wawrzynkowski
Adresat oryginału: Sąd Rejonowy w Ostródzie TABLICA OGŁOSZEŃ
Do wiadomości: 1. a/a

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL2O/00024447/9

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-09-23
Publikacja w dniu:
2019-09-24
Opis zmiany:
publikacja obwieszczenia