O G Ł O S Z E N I E o konkursie na staż urzędniczy – stanowisko docelowe księgowa w Oddziale Finansowym

D Y R E K T O R  S Ą D U   R E J O N O W E G O   W   O S T R Ó D Z I E
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 12 tel. /89/ 642 55 42 fax. /89/642 55 35 E-mail: dyrektor@ostroda.sr.gov.pl
Ostróda, 10 lipca 2019 r.

O G Ł O S Z E N I E
o konkursie na staż urzędniczy – stanowisko docelowe księgowa w Oddziale Finansowym

Dyrektor Sądu Rejonowego w Ostródzie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2013 r., poz. 829 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i w prokuraturze (Dz. U. z 2014r., poz.400 ze zm.) ogłasza nabór kandydatów w drodze konkursu
  1. nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 12
  2. sygnatura konkursu: OA-1100-3/19
  3. liczba wolnych stanowisk pracy: 1 - w pełnym wymiarze czasu pracy w Oddziale Finansowym Sądu Rejonowego w Ostródzie.
I. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1.    prowadzenie rachunkowości Sądu Rejonowego w Ostródzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, w szczególności:

a. prowadzenie rejestrów dochodów należności (zgodnie z klasyfikacją budżetową),
b. wykonywanie rozliczeń związanych z postępowaniem sądowym (rachunki biegłych, świadków, adwokatów),
c.  sporządzanie list płac,
d. rozliczanie z urzędem skarbowym i zakładem ubezpieczeń społecznych (w tym obsługa programu Płatnik),
e. sporządzanie sprawozdań tematycznych,
f. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,
g.   przestrzeganie terminowości i płynności wykonywanych zadań.
h. wykonywanie innych obowiązków zleconych przez przełożonego w ramach zajmowanego   

II. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:
II A. Wymagania niezbędne:

1.  wykształcenie co najmniej średnie i zdany egzamin maturalny (mile widziane wykształcenie kierunkowe z zakresu finansów lub rachunkowości),
2.  znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi, podatkach i systemie ubezpieczeń społecznych,
3. na dzień złożenia wniosku kandydat nie posiada zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi zgodnie z ustawą z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
4.    obywatelstwo polskie,
5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
6.    nieposzlakowana opinia i wysoka kultura osobista,
7.    niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
8.    wobec kandydata nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
9.    znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty.

II B. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość systemów księgowych: SAP, Płatnik, Trezor,
2. znajomość systemu informatycznego Sędzia 2
3. rzetelność, skrupulatność, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia,
4. kreatywność i asertywność,
5. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole,
6. odporność na stres.

III.    Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:
III A. Dokumenty wymagane:
1.    podanie o przyjęcie na staż urzędniczy skierowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostródzie w zamkniętej kopercie, z podaniem sygnatury konkursu;
2.    CV;
3.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4.    kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe;
5.    własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
6.    własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
7.    własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych;
8.    własnoręcznie podpisana pisemna zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla celów bieżącej rekrutacji i ewentualnie utworzenia listy rezerwowej,
9.    własnoręcznie podpisana zgoda na udostępnienie wizerunku.
III B. Dokumenty pożądane:
1. ewentualne kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz zajmowane stanowiska,
2. opinie o kandydacie, względnie rekomendacje.
III C. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty należy składać do dnia 23 lipca 2019 r. do godz.15.15, w zamkniętych kopertach z podaniem oznaczenia konkursu- OA-1100-3/19  i napisem na kopercie „Konkurs na staż urzędniczy”     bezpośrednio:
- w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 12, Oddziale Administracyjnym pok. 112, w godzinach urzędowania sądu tj. 7.15 - 15.15. od poniedziałku do piątku. Dokumenty składane osobiście przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach, a pracownicy przyjmujący dokumenty aplikacyjne kandydatów nie sprawdzają w chwili składania aplikacji ich kompletności,
bądź
- za pośrednictwem operatora pocztowego. W tym przypadku za datę złożenia dokumentów aplikacyjnych uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.
Oferty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
Etapy konkursu:
Etap pierwszy: wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych   przystąpienia do konkursu.
Etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności (w formie testu z wiedzy kierunkowej)
Etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna.
IV. Informacje dodatkowe:
Drugi etap konkursu odbędzie się 2 sierpnia 2019 r. o godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 12, III piętro, p. 338 (sala konferencyjna).
Trzeci etap konkursu odbędzie się 9 sierpnia 2019 r. o godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 12, III piętro, p. 338 (sala konferencyjna).
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu trzeciego etapu konkursu w zależności od ilości zgłoszonych kandydatów.
Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej www.ostroda.sr.gov.pl w zakładce: oferty pracy i na tablicy ogłoszeń w gmachu sądu najpóźniej do dnia 26 lipca 2019 r.
Przed przystąpieniem do drugiego etapu konkursu należy Komisji Egzaminacyjnej okazać oryginał dokumentu (dyplom ukończenia studiów wyższych bądź oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz ze świadectwem dojrzałości) celem uwierzytelnienia złożonej wcześniej kopii.
Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczy osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu. Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.
Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
Zgłoszenia niezakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą być odebrane w Oddziale Administracyjnym pok. 112, 1 piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-15.15, w terminie do 31 lipca 2019 r. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie, za wyjątkiem oryginałów, urzędowo poświadczonych odpisów oraz zdjęć, które zostaną zwrócone kandydatom za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe.
Wzory do pobrania:
1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, również dalszą rekrutację (w przypadku zgody na przetwarzanie danych w celu ich wykorzystania
do utworzenia listy rezerwowej na potrzeby dalszej rekrutacji),
2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie wizerunku,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (89) 642 55 33 lub (89) 642 55 32 (Oddział Administracyjny)

 

Dyrektor
Sądu Rejonowego w Ostródzie
/-/ Beata Łazarewicz

Rejestr zmian dla: O G Ł O S Z E N I E o konkursie na staż urzędniczy – stanowisko docelowe księgowa w Oddziale Finansowym

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Beata Łazarewicz
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-07-10
Publikacja w dniu:
2019-07-10
Opis zmiany:
publikacja ogłoszenia