Skargi i wnioski

Tryb i organizacja przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności sądu

Skargi i wnioski dotyczące działalności sądu mogą być wnoszone:

- na piśmie na adres: Sąd Rejonowy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 12,
- pocztą elektroniczną na adres e-mail: oddz.administracyjny@ostroda.sr.gov.pl,
- w formie ustnej do protokołu.
Pracownicy Biura Obsługi Interesantów przyjmują skargi i wnioski kierowane do Prezesa Sądu wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu..

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu. Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.
Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, w której sędziowie są niezawiśli, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.
Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, a w szczególności sprawy, której dotyczą, wzywa się skarżącego lub wnioskodawcę do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie powinno zawierać pouczenie, że nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Akty prawne:

- Ustawa  z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U.2001. nr 98. poz 1070 ze zm)  - Dział I, Rozdział 5,
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych ( Dz. U. z dnia 16 maja 2012, poz. 524),
- Zarządzenie Nr 61/14 Prezesa Sądu Rejonowego w Ostródzie z dnia 21 czerwca 2014 r. w sprawie trybu przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności sądu.

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski