III Wydział Rodzinny i Nieletnich

14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 12
e-mail: w.rodzinny@ostroda.sr.gov.pl

 

 

Przewodniczący Wydziału - Elżbieta Miltyk - Chybicka

Zastępca Przewodniczącego Wydziału - Renata Zalewska - Borowa

Kierownik sekretariatu - Aneta Ampulska
pok. nr 209, telefon 89 642 55 52; fax 89 642 55 54

 

 

Kadra orzecznicza

Sędziowie :
Elżbieta Miltyk - Chybicka - Przewodniczący Wydziału
Renata Zalewska - Borowa - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Jan Bewicz

 

 

Właściwość miejscowa i rzeczowa:

Właściwość miejscowa:

obejmuje obszar: Gminy Miejskiej Ostróda, Gminy Ostróda, Gminy Dąbrówno, Gminy Grunwald, Gminy Łukta, Gminy Małdyty, Gminy Miłakowo, Gminy Miłomłyn, Gminy Morąg

Właściwość rzeczowa:

W III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich rozpoznaje się sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, sprawy dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.

Wydział rozpoznaje sprawy:

dotyczące małoletnich:
 • ustalenie ojcostwa
 • alimenty i podwyższenie alimentów
 • obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
 • ustalenie miejsca pobytu małoletniego,
 • zaprzeczenie ojcostwa
 • unieważnienie uznania dziecka
 • rozwiązanie przysposobienia
 • zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego
 • sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej
 • przysposobienie
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • sprawy związane z ustanowieniem opieki prawnej i rodziny zastępczej
 • wydanie paszportu
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka w przypadku braku porozumienia między rodzicami,
 • o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.
dotyczące osób dorosłych:
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • sprawy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości
 • sprawy z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
 • sprawy o zwolnienie z obowiązku przedłożenia dokumentów w USC niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego
 • ustanowienie opieki prawnej(osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej) bądź kurateli (osoby częściowo ubezwłasnowolnione lub ułomne),
 • zabezpieczenie przyszłego roszczenia,
 • zaspokojenie potrzeb rodziny,
 • o wypłacenie wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka.
z zakresu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich:
 • czyny karalne
 • demoralizację
 • z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Sprawy nie rozpoznawane w tym Wydziale:
 • rozwód i separacja,
 • zniesienie separacji,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • ustalenie istnienia/nieistnienia małżeństwa,
 • ubezwłasnowolnienie...

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Marzena Madrak
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2019-02-23
Publikacja w dniu:
2019-02-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2018-05-04
Publikacja w dniu:
2018-05-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2018-04-11
Publikacja w dniu:
2018-04-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2018-04-11
Publikacja w dniu:
2018-04-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2018-04-10
Publikacja w dniu:
2018-04-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2018-03-05
Publikacja w dniu:
2018-03-05
Opis zmiany:
b/d