E-Sąd - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

www.e-sad.gov.pl

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3 działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U . Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.
Pozwy wnoszone w elektronicznym postępowaniu upominawczym, bez względu na wartość przedmiotu sporu są rozpoznawane przez Sąd Rejonowy w Lublinie, który swoją właściwością obejmuje cały kraj.
Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym może złożyć osoba fizyczna będąca powodem lub działająca w imieniu powoda (pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, osoba reprezentująca itd.) posiadająca w systemie teleinformatycznym e-sądu aktywne konto użytkownika oraz dysponująca ważnym certyfikatem służącym do składania podpisu elektronicznego.
Konto użytkownika zakłada się poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza wniosku rejestracyjnego o założenie konta.
Pozew i inne pisma procesowe można podpisywać posiadanym certyfikatem kwalifikowanym wystawionym przez Kwalifikowane Centrum Certyfikacji. Osoba nie posiadająca ważnego certyfikatu kwalifikowanego przed złożeniem pozwu powinna złożyć wniosek o wydanie certyfikatu przez Centrum Certyfikacji EPU i pobrać certyfikat.
Opłaty sądowe w elektronicznym postępowaniu upominawczym wnoszone są wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem dostawcy usług płatności.
Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego. Po uprawomocnieniu się nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym elektroniczna klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu. Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu.
Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-sądu powód lub osoba działająca w imieniu powoda w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do wybranego komornika sądowego.
Wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty jest doręczany pozwanemu pocztą w postaci wydruku weryfikacyjnego opatrzonego unikalnym 20 znakowym kodem nakazu.
Podając kod nakazu pozwany może potwierdzić istnienie elektronicznego nakazu zapłaty i zapoznać się z jego treścią w systemie teleinformatycznym e-sądu bez konieczności posiadania konta użytkownika w systemie e-sądu. Aby sprawdzić poprawność wydruku weryfikacyjnego należy podać numer kodu znajdującego się w prawym górnym rogu dokumentu.
W pouczeniu towarzyszącym doręczeniu pocztowemu wydruku weryfikacyjnego nakazu pozwany otrzymuje dodatkowo indywidualny kod dostępu do elektronicznych akt sprawy. Podając indywidualny kod dostępu w systemie teleinformatycznym e-sądu pozwany uzyskuje wgląd do elektronicznych akt sprawy bez konieczności posiadania konta użytkownika w systemie e-sądu.
Skorzystanie z możliwości zapoznania się z treścią elektronicznego nakazu zapłaty lub aktami elektronicznymi nie jest tożsame z wniesieniem pisma procesowego droga elektroniczną. Pozwany będzie w stanie komunikować się z sądem elektronicznym w formie tradycyjnej dopóki nie wniesie pisma procesowego w formie elektronicznej.
W elektronicznym postępowaniu upominawczym doręczeń powodowi dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze (doręczenie elektroniczne), a pozwanemu w przypadku gdy wniesie pismo drogą elektroniczną. Dla pozwanego istnieje zatem możliwość wyboru sposobu komunikacji z sądem elektronicznym w formie elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej). Należy jednak pamiętać, że wniesienie przez pozwanego pisma drogą elektroniczną uniemożliwi przyszłą komunikację z sądem w formie tradycyjnej.
Uzyskanie elektronicznego dostępu do sprawy przez pełnomocnika procesowego działającego w imieniu pozwanego wymaga podania przez pełnomocnika indywidualnego kodu dostępu pozwanego (będącego potwierdzeniem udzielenia pełnomocnictwa).
Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w formie papierowego dokumentu nie wymaga zakładania konta użytkownika w systemie teleinformatycznym e-sądu. Pozwany może komunikować się z sądem za pośrednictwem dokumentów papierowych przesyłanych pocztą.
Wybór elektronicznej formy komunikacji z e-sądem jest możliwy pod warunkiem posiadania aktywnego konta użytkownika w systemie teleinformatycznym e-sądu oraz dysponowaniem ważnym certyfikatem służącym do składania podpisu elektronicznego.
Konto użytkownika zakłada się poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza wniosku rejestracyjnego o założenie konta.
Sprzeciw i inne pisma procesowe można podpisywać posiadanym certyfikatem kwalifikowanym, wystawionym przez Kwalifikowane Centrum Certyfikacji. Osoba nie posiadająca ważnego certyfikatu kwalifikowanego przed złożeniem pisma powinna złożyć wniosek o wydanie certyfikatu przez Centrum Certyfikacji EPU i pobrać certyfikat.
(Informacje pochodzą ze strony www.e-sad.gov.pl)

Rejestr zmian dla: E-Sąd - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze