Dyrektor sądu

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO W OSTRÓDZIE

Beata Łazarewicz

14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 12
pok. nr 126, telefon 89 642 55 42
e-mail: dyrektor@ostroda.sr.gov.pl
Zakres czynności:

 • kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 Ustawy z 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001.98.1070 ze zm), tj. wykonywaniem zadań administracyjnych polegających na zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania Sądu,
 • wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach, w tym między innymi:
 1. przygotowuje przy współpracy z dysponentem budżetu sądów na obszarze apelacji projekt planu finansowego oraz plan finansowy Sądu, a następnie wykonuje budżet Sądu,
 2. przygotowuje projekt planu i plan wydatków w układzie zadaniowym, a następnie wykonuje budżet Sądu w układzie zadaniowym,
 3. opracowuje w porozumieniu z dysponentem  budżetu sądów na obszarze apelacji harmonogram realizacji budżetu Sądu,
 4. dysponuje rachunkiem bieżącym Sądu, z wyodrębnieniem rachunku dochodów i wydatków oraz rachunkami pomocniczymi,
 5. sprawuje nadzór i kontrolę przebiegu wykonania zadań określonych w planie finansowym Sądu oraz przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
 6. organizuje właściwy przepływ informacji w zakresie realizacji planów finansowych oraz planu wydatków w układzie zadaniowym, dokonuje ich kwartalnej oceny oraz przekazuje ją wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi budżetu sądów na obszarze apelacji,
 7. uczestniczy w opracowaniu projektów programów wieloletnich,
 8. podejmuje działania organizacyjne na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Sądu, organizuje i nadzoruje realizację zamówień publicznych.
 • jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,
 • pełni bezpośredni nadzór nad praca jednostek organizacyjnych sądu, w tym oddziałów i sekcji, niezwiązanych bezpośrednio z działalnością orzeczniczą, z wyjątkiem zespołów kuratorskiej służby sądowej,
 • koordynuje działalność jednostek organizacyjnych sądu oraz organizuje współpracę pomiędzy wydziałami orzeczniczymi i pozostałymi jednostkami organizacyjnymi sądu,
 • określa, w porozumieniu z Prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu,
 • odpowiada za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • odpowiada za przestrzeganie zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów,
 • zapewnia ławnikom odpowiednie warunki pracy, w szczególności warunki lokalowe, oraz narzędzia pracy, które umożliwiają wykonanie ich obowiązków orzeczniczych,
 • reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Rejestr zmian dla: Dyrektor sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-04
Publikacja w dniu:
2018-05-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2018-04-11
Publikacja w dniu:
2018-04-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ostródzie
Wytworzył:
Artur Borowy
Opublikował:
Kamil Jakusz de Gostomski
Dokument z dnia:
2018-03-04
Publikacja w dniu:
2018-03-05
Opis zmiany:
b/d